LEADER IN EUROPA

Cadrul legal de implementare si finantarea
Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala

În conformitate cu articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 1698/2005 se înfiinteaza o Retea Europeana de Dezvoltare Rurala pentru interconectarea retelelor nationale, a organizatiilor si a administratiilor care activeaza la nivel comunitar în domeniul dezvoltarii rurale.

Scopurile Retelei Europene vor fi:

a) colectarea, analiza si difuzarea de informatii privind actiunile comunitare de dezvoltare rurala;
b) colectarea, difuzarea si consolidarea la nivel comunitar a bunelor practici de dezvoltare rurala;
c) furnizarea de informatii privind evolutia situatiei din zone rurale din Comunitate si din tari terte;
d) organizarea de reuniuni si seminarii la nivel comunitar pentru actorii din domeniul dezvoltarii rurale;
e) constituirea si animarea unor retele de experti pentru a facilita schimburile de cunostinte si pentru a sustine punerea în aplicare si evaluarea politicii de dezvoltare rurala;
f) sprijinirea retelelor nationale si a initiativelor de cooperare transnationala.

Conform Regulamentului CE nr. 1698/2005, art. 68, se prevede înfiintarea de catre fiecare stat membru a unei Retele Nationale Rurale care sa grupeze organizatiile si administratiile implicate în dezvoltarea rurala.

Suma prevazuta la articolul 66 alineatul (3) primul paragraf este destinata:

a) structurilor necesare functionarii retelei;

b) unui plan de actiune care prevede cel putin identificarea si analiza bunelor practici transferabile, precum si informatiile referitoare la acest subiect, gestionarea retelei, organizarea schimbului de experienta si de know-how, elaborarea unor programe de formare destinate grupurilor de actiune locala în curs de constituire si asistenta tehnica pentru cooperarea interteritoriala si transnationala.

Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala (RNDR) constituie o oportunitate în vederea unei mai bune integrari a abordarilor din domeniul agricol, forestier, mediu social - economic, finantata de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, precum si în vederea unei mai bune înscrieri în dinamicile/contextele teritoriale.

Politica de dezvoltare rurala este o componenta tot mai importanta a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promoveaza dezvoltarea durabila a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale si de mediu. Mai mult de jumatate din populatia UE traieste în zone rurale, care acopera 90% din teritoriul UE. Leader este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurala a UE.

Leader vine de la „Legaturi între actiuni de dezvoltare rurala”. Dupa cum sugereaza si numele, este o metoda de mobilizare si de promovare a dezvoltarii rurale în comunitatile rurale locale, si nu un set fix de masuri care trebuie implementate. Experienta a aratat ca Leader poate aduce modificari considerabile în viata cotidiana a oamenilor din zonele rurale. Poate juca un rol important în încurajarea unor raspunsuri inovatoare la probleme rurale vechi si noi si devine un fel de „laborator” pentru consolidarea capacitatilor locale si pentru testarea unor modalitati noi de satisfacere a nevoilor comunitatilor rurale. A dus la obtinerea unor rezultate importante în multe zone rurale din statele membre UE-15 si ar putea juca un rol semnificativ în ajutorarea zonelor rurale din statele membre UE noi si viitoare, pentru ca acestea sa se adapteze la realitatile contemporane aflate în permanenta schimbare.

De când a fost lansat în 1991, Leader a oferit comunitatilor rurale din UE instrumentele necesare pentru a juca un rol activ în modelarea propriului lor viitor. A evoluat de-a lungul timpului, o data cu celelalte politici agricole comune. Informatiile care reies din evaluari si cele aduse de factorii rurali interesati arata ca abordarea Leader este un instrument care functioneaza eficient în situatii si în tipuri de zone diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul rural la nevoile extrem de diverse ale zonelor rurale. De aceea, a devenit o parte integranta a politicii de dezvoltare rurala. Încurajând participarea locala în elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare durabila, abordarea Leader se poate dovedi o resursa de valoare în politica rurala viitoare.

În perioada de programare 2007-2013, Leader a fost integrat („încorporat”) în toate programele nationale / regionale de dezvoltare rurala. Datorita acestui lucru, a fost posibila aplicarea abordarii Leader pe o scara mult mai larga si într-o serie mult mai vasta de activitati de dezvoltare rurala.

Leader încurajeaza teritoriile rurale sa exploreze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramâna competitive, sa-si valorifice bunurile la maximum si sa depaseasca dificultatile pe care le-ar putea întâmpina, cum ar fi o populatie cu tendinta de îmbatrânire, niveluri reduse ale prestarii serviciilor sau absenta posibilitatilor de angajare. Astfel, Leader contribuie la îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale, atât a familiilor de fermieri, cât si a populatiei rurale în sens mai larg. Abordeaza problemele rurale din perspectiva globala. De exemplu, recunoaste faptul ca a fi competitiv în producerea hranei, a asigura un mediu placut si a crea locuri de munca pentru populatia locala sunt aspecte care se sprijina reciproc si care necesita abilitati specifice, tehnologii corespunzatoare si servicii care trebuie abordate ca un ansamblu coerent, cu ajutorul unor masuri de politica adecvata.

De la lansarea sa în 1991, Initiativa Leader urmareste sa ofere comunitatilor rurale din UE o metoda de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltarii viitoare a zonei lor. Abordarea Leader a fost privita cu mult interes în cadrul UE si în afara sa. A fost imitata în afara propriului ei cerc de beneficiari. Uneori, interesul stârnit de Initiativa Leader a influentat administratii si politici nationale, regionale si locale, datorita capacitatii sale de a aborda problemele de dezvoltare prin forme noi de parteneriat si prin activitati corelate.

Leader vine în completarea altor programe europene si nationale. De exemplu, actiunile Leader pot activa si mobiliza resursele locale, sprijinind proiecte de predezvoltare (precum studiile de diagnostic si studiile de fezabilitate sau de consolidare a capacitatilor locale), care vor ameliora capacitatea acestor zone de a accesa si de a utiliza nu doar fondurile Leader, ci si alte surse pentru finantarea dezvoltarii lor (de ex., programe UE mai vaste, nationale sau regionale de dezvoltare rurala). De asemenea, Leader sustine sectoare si categorii de beneficiari care, adeseori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat, prin alte programe care functioneaza în zone rurale, precum activitatile culturale, punerea în valoare a mediului natural, reabilitarea arhitecturii si a cladirilor de patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relatiilor dintre producatori si consumatori etc.

Leader încurajeaza factorii socio-economici sa colaboreze, pentru a produce bunuri si servicii de foarte buna calitate în zona lor locala.